طبقه سه

ارزیابی‌های شتاب زده یک طلبه

طبقه سه

ارزیابی‌های شتاب زده یک طلبه

طبقه سه

بسم الله
دوست می داشتم این وبلاگ
- این پنجره ی سرد و بی روح - جز یک صفحه نمی داشت
و در آن صفحه جز یک سطر نمی بود
و بر آن سطر جز یک کلمه نمی نشست
و آن کلمه "خمینی" بود و دگر هیچ نبود...
×××
آن هایی که همراه پیغمبر بودند و دعوت پیغمبر را قبول کردند همین مردم "طبقه سه" بود، همین فقرا ؛
صحیفه امام ج8 ص 293

بسم الله                               

دوست می داشتم این وبلاگ

- این پنجره ی سرد و بی روح -

جز یک صفحه نمی داشت

و در آن صفحه جز یک سطر نمی بود

و بر آن سطر جز یک کلمه نمی‌نشست

و آن کلمه "خمینی" بود و دگر هیچ نبود...

×××

این صفحه آرشیوی است از گفته‌ها و نوشته‌هایی که می‌کوشم «غایت»، «موضوع» و یا «مسئله»شان «انقلاب اسلامی» باشد.

×××

وبلاگ سابقم:

http://tabagheh3.blogfa.com

ایمیل:

namkhahmojtaba@gmail.com